Vybrané

Kontinuálne meranie, hrúbky, šírky a profilu brám

Princíp merania šírky je založený na synchrónnom meraní vzdialenosti od dvoch proti sebe nastavených snímačoch. Ako meracia metóda sa využíva triangulácia. Pre meranie šírky a profilu bramy pomocou laseru bol navrhnutý merací systém, ktorý sa skladá z dvoch nezávislých meracích zariadení umiestnených po stranách linky.   Meracie zariadenie sa pozostáva z týchto hlavných častí: 1. [...]

Referencie, Vybrané Read more

Oprava baliaceho stroja RECKER

1. Úpravu HW a SW riadiaceho systému baliacej linky -         výmena všetkých decentralizovaných periférií hlavného PLC na Interbuse za štandardné, ktoré komunikujú po technologickej zbernici Profibus. Tieto nové decentralizované periférie na báze Siemens ET200S obsahujú komunikačné moduly pripravené pracovať aj so Safety modulmi, ktoré môžu byť doplnené neskôr. -         výmena všetkých ovládacích panelov Sutron na Interbuse [...]

Referencie, Vybrané Read more

Oprava DUCKER Servera

Dodávka hardvérových prostriedkov na opravu komunikačného uzla servera Ducker a modernizáciu vizualizácie, vrátane programátorských, inštalačných a testovacích prác. Pri implementácii komunikácií do PLC automatu baliacej linky, sa odstránil server a celá komunikácia sa implementovala do PLC automatu, v ktorom je aj zásobník existujúcich paliet v baliacej linke. PLC automat komunikuje za rovnakých podmienok s nadradeným systémom (Level 3), [...]

Referencie, Vybrané Read more

Vodiace pravítka pred VLO

Vodiace pravítka pred VLO na trati TŠP slúžia na stredenie brám do osi valcovacej trate. Pohon je hydraulický. Konštrukčné riešenie zariadenia na stredenie brám bolo navrhnuté na základe prepočítania požadovaných posúvacích síl, ktoré sú potrebné pre posunutie brámy a tým aj jej vystredenie do osi valcovacej trate. Strojná časť zariadenia na stredenie pozostáva z týchto základných častí: 1.      [...]

Read more

Nová výrobná linka pre výrobu vinutých dielov

Predmetom bol návrh, realizácia a dodávka montážnej a testovacej linky pre výrobu vinutých dielov podľa dodanej dokumentácie. Linka začína navíjačkou, v ktorej sa na kostričky navinie potrebný počet závitov drôtu. Po navinutí postupujú cievky po zostave dopravných pásov ku ďalším operáciám. Podľa jednotlivých druhov sa cievky po dopravných pásoch postupne dostávajú ku operácii namáčania a cínovania. Cievky sú [...]

Read more

Dopravný informačný systém TiS2009

Komplexný informačný systém pre riadenie špeditérskej dopravnej spoločnosti s internetovským rozhraním a sledovaním vozidiel pomocou máp. Komplexný dopravný informačný systém pokrýva funkcionalitu potrebnú na zabezpečenie komplexných obchodných procesov dopravnej spoločnosti a tým umožňuje rýchle a kvalitné zorganizovanie, realizáciu a následnému vyhodnotenie týchto činností. Návrh a realizácia informačného systému (ERP) s napojením na existujúce systémy EchoTrack, UNICODE a účtovný [...]

Read more

Modernizácia riadiaceho a vizualizačného systému sekundárneho chladenia sekcii ZPO2

Aplikačné programové vybavenie riadiaceho systému a vizualizácia procesu chladenia brám pri kontinuálnom odlievaní, komunikácia s okolitými informačnými systémami. Použité technológie: •   Riadiaci systém SIMATIC S7-400 •   Komunikácia Profibus, Ethernet TCP/IP, HART na úrovni snímačov •   Vizualizácia InTouch Terminal Services, redundandný system •   Historian, MS Sql databáza Pre alarmový systém použité  3 [...]

Read more

Automatický systém pre označovanie horúcich brám

  Automatický manipulátor pre nastreľovanie špeciálnych oceľových štítkov, online tlačenie-vypaľovanie štítkov s čiarovými kódmi pomocou výkonného lasera, prepojenie na nadradený riadiaci systém. Technológie: •   riadiaci systém Siemens S7-300 •   kontrolný snímač čiarového kódu a kamera pre kontrolu nastrelenia štítka •   ovládanie, zadávanie dát pre nastrelenie a diagnostika pomocou vizualizácie na Ethernete • [...]

Read more

3D vizualizácia homogenizačných hromád pri výrobe koksu

Aplikačný softvér a komunikácia s nadradeným riadiacim systémom. Predmetom bola dodávka špecifikácie a riešenia aplikačného softvéru sledovania zakladania homogenizačných hromád PVS na DZ Koksovňa s prepojením SPS Koks DZ Koksovňa. Cieľom bolo dosiahnutie požadovanej kvality koksu, potrebná kvalita uhoľnej vsádzky, najvýhodnejšia cena nakupovaných surovín. Okrem vytvárania hromady na základe údajov z riadiaceho systému rotačných výklopníkov je možné vytvárať [...]

Read more

Modernizácia hrubej deliacej linky

-   riadenie hrubej deliacej linky –   riadiaci systém PLC Siemens     S7-300 s distribuovanými perifériami a ovládacím panelom na Profibuse –   komunikácia PLC a PC na Ethernet-e –   servis, správa a konfigurácia meničov pomocou RS485 –   vzdialená správa riadiaceho systému cez modemové pripojenie –   ovládanie a zadávanie požadovaných [...]

Read more