Zariadenie pre magnetickú kalibráciu prúdových chráničov

Zariadenie pre automatickú magnetickú kalibráciu prúdových chráničov je riešené ako samostatné pracovisko. Zjednodušená štruktúra zapojenia zariadenia je znázornená na obrázku.

 

 

 

Strojná časť kalibračného zariadenia pozostáva s týchto hlavných častí:
1.      Rám stroja so skriňou rozvádzača.
2.      Testovací a kalibračný modul.
3.      Pneumatický zasúvací modul.
4.      Zasúvací mechanizmus.
5.      Rozvod tlakového vzduchu.

Elektrická časť zariadenia pozostáva z:
-         Výkonového modulu pre demagnetizáciu a kalibráciu chráničov
-         Jednotky programovateľných kalibračných zdrojov prúdu
-         Meracieho bloku
-         PLC riadiacej jednotky
-         Operátorského panela
-         Prvkov pre jednoduché manuálne ovládanie a signalizáciu
-         Sieťových napájacích a istiacich prvkov

Modul pre demagnetizáciu a kalibráciu umožňuje:
·         nastavovanie počiatočnej hodnoty demagnetizácie
·         nastavovanie sklonu demagnetizačnej charakteristiky
·         nastavenie chrániča do troch cyklov

Požadované parametre pre testovanie môže obsluha nastaviť pre každú testovaciu a nastavovaciu jednotku pomocou operátorského panela.
Signalizácia stavu kalibračného pracoviska a výsledkov kalibrácie je pre obsluhu signalizovaná aj vizuálne na indikačnom paneli. V prípade potreby je možné do chodu zariadenia zasiahnuť aj manuálne.
Riadiaci systém je realizovaný na báze programovateľného logického automatu s príslušnými vstupno/výstupnými obvodmi.
Ten na základe požiadaviek nastavuje požadované parametre zdrojov, prepína rozsahy, sleduje výsledky testovania, stavy kalibračného modulu a riadi proces nastavovania.
Celé zariadenie môže pracovať v automatickom aj manuálnom režime. V automatickom režime sa po vložení chrániča vykonajú všetky nastavenia a činnosti podľa vopred pripraveného programu a s nastavenými parametrami. V manuálnom režime je obsluhe umožnené riadiť kalibráciu z príslušných ovládacích prvkov alebo príkazmi z operátorského panelu.
Výsledky o kalibrácii sa posielajú do vyhodnocovacieho a archivačného počítača pre prípadné ďalšie spracovanie, tvorbu štatistík o výrobe prípadne tlač požadovaných výsledkov na tlačiarni.
Vybrané údaje je možné z vyhodnocovacieho počítača posielať do nadradeného informačného systému spoločnosti, napr. pre rozhodovacie alebo plánovacie účely.
Diagnostické funkcie systému slúžia pre informovanie obsluhy o stave zariadenia, prípadne príčiny jeho poruchy alebo nesprávnej funkcie.

(2010) 

Referencie